Fisketid
- I Stabburselva er det tillatt å fiske fra 1. juni kl. 00.00 til og med 31. august kl. 24.00.
- For sone 1 er det utvidet fisketid etter sjøørret t.o.m. 14. september.
- For sjørøye 1. juli kl. 00.00 til 31. juli kl. 24.00.
- I perioden 10. august - 14. september skal all laks over 80 centimeter gjenutsettes.

Fiskesoner Stabbursdalen Grunneierforening
Stabburselva er delt i 4 fiskesoner. Det er merket med skilt der en sone slutter og en annen begynner.
Fiske sonene er også avmerket på kart på kortsalgsstedet. På fiskekortet vil kortselgeren påføre hvilken sone du har rett til å fiske i. Personer som har kjøpt sesongkort kan fiske i hele elva uavhengig av soneinndelingen.
Sone 1: Strekningen fra elvemunningen til og med Rávrajorri
Det selges inntil 14 døgnkort som gjelder i tidsrommet kl. 18.00–kl. 18.00. Trekning skjer på Naturhuset kl. 15.30 hver dag. Kun de som møter personlig opp kan delta i trekningen. Fiskere som ikke hadde kort siste døgn er prioritert ved trekning neste dag.
Sone 2: Strekningen fra Rávrajorri til Fossekulpen/Goržžisavvon
Døgnkort kan kjøpes for denne sonen. Kortet gjelder i tidsrommet kl. 18.00–kl. 18.00. 
Sone 3: Fossekulpen/Goržžisavvon
Det selges inntil 3 døgnkort som gjelder i tidsrommet kl. 18.00-18.00. Trekning skjer på Naturhuset kl. 15.00 hver dag. Kun de som møter personlig opp kan delta i trekningen. Du kan også fiske i sone 2 og sone 4 når du har løst kort for sone 3. Fiskere som ikke hadde kort sist døgn er prioritert ved trekning neste dag.
Sone 4: Stabbursfossen/Rávttošgorži til utløpet av Njáhkájohka
Det selges inntil 15 døgnkort som gjelder i tidsrommet kl. 18.00–kl. 18.00. Ukekort kan kjøpes for denne sonen. Dersom du har bestilt fiskekort, må disse hentes innen kl. 15.00.

Fredningssoner og private plasser
- Ved Stabbursfossen er det forbud mot fiske i og ved laksetrappa. Forbudet gjelder på begge sider av elva fra 100 meter nedenfor til 100 meter ovenfor laksetrappa.
- Det er forbudt å fiske i område fra nederste fossefall i sone 4, 100 meter på øversida av den andre laksetrappa/fiskerenna.
- Det er forbudt å fiske ved utløpet av Dilljohka, 100 meter motstrøms og 250 meter nedstrøms.
- Det er forbudt å fiske ovenfor utløpet av Njáhkájohka.
- Det er forbudt å fiske fra alle deler av bruer og/eller veier.
- En del områder disponeres ikke av Stabbursdalen Grunneierforening. Se skilting langs elva og kart.
 
Kvoter
Hver fisker har en sesongkvote på maks 3 laks over 80 centimeter.

Redskapsbruk
- Fiske er bare tillatt med stang. Som redskap er kun følgende tillatt: flue, mark uten søkke, sluk, spinner og wobbler. Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun dupp eller fluesnøre kan utgjøre kastevekten.
- Fra 1. august er største tillatte kastevekt 12 gram for sluk, spinner og wobbler.
- Fiske med reke er forbudt.
- Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken lett kan krøkes.
- Fiskeredskap skal ikke forlates under fiske.

Krav om tilbake setting av fisk
- Vinterstøinger, laks mindre enn 35 cm, sjøørret og sjørøye mindre enn 30 cm skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget.
 
Fangstoppgave
Enhver fisker har lovpålagt plikt til fortløpende å rapportere fangst til rettighetshaver. Døgn- og ukekortfiskere skal fylle ut fangstoppgaven på fiskekortet og levere til kortutsteder etter avsluttet fiske. Fiskere med sesongkort skal føre fangst på eget skjema på Naturhuset. Alternativt kan fangster rapportere på http://stabburselva.info. Fisker-ID for fangstrapportering finnes på fiskekortet.
For tilbakebetaling av pant må kortet være levert til Stabbursnes Naturhus og Museum innen 20. september.
NB! Fiskere med sesongkort som ikke fører fangstoppgave i løpet av sesongen og leverer fiskekort ved sesongslutt mister retten til å få løst sesongkort påfølgende fiskesesong.
 

Annet
- Fiskerne må rette seg etter pålegg og instruks fra oppsynet, og fremvise gyldig fiskeravgift, fiskekort og legitimasjon på forlangende. Fiskekort kan ikke lånes, selges eller overdras til andre.
-  Brudd på bestemmelser satt av forpakter kan føre til gebyr og utestengelse fra fisket . Politianmeldelse vil bli vurdert. Brudd på offentlige regler vil bli politianmeldt.  Det vil utstedes et gebyr på kr 3000,- ved brudd på fiskeregler. Brudd kan føre til bortvisning ut sesongen. Ved alvorlige brudd vil det vurderes bortvisning for flere sesonger.
- Fiskere må ikke hindre hverandre i å utøve fisket. Nyankomne fiskere må begynne fiskingen ovenfor en som allerede fisker.
- Vær vennlig å slå leir slik at det ikke medfører hindringer for andre fiskere.
- Private eiendommer kan være stengt for fiske.
- Vis respekt for private eiendommer. Klatring over gjerder og ferdsel på innmark må unngås.
- Vis natur vett. Hogging av skog og flekking av never er ikke tillatt. Bål tennes på eksisterende bålplasser.
- Søppel skal tas med og kastes i søppeldunker.
- Ta hensyn til andre og vis god folkeskikk.
- Rettighetshaver og/eller Fylkesmannen kan stenge fisket i hele eller deler av vassdraget når det er lite oppgang av anadrom fisk til vassdraget eller når andre forhold gjør stengning nødvendig.

Desinfisering av utstyr
Stabburselva er i likhet med alle andre elver i Finnmark fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Overføring av smitte kan skje med fiskeutstyr som er brukt i et infisert vassdrag (elver, bekker, dammer og innsjøer, samt de områder som drenerer til disse).
Den som skal kjøpe fiskekort, må først oppfylle følgende krav om desinfisering:
- Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert.
- Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.
Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskap m.m. skal forevises ved kjøp av fiskekort, medbringes under fisket og forevises fiskeoppsyn og annen kontrollmyndighet.
For øvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i bruk i et annet vassdrag.
Desinfisering av fiskeutstyr utføres på Stabbursnes Naturhus og Museum.